O Projektu

Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty, č. 77-FN-042

Projekt se zaměřuje na ochranu přírodní památky Kurovický lom skrze osvětové a vzdělávací aktivity pro děti z mateřských škol, žáky ze základních a středních škol a širokou veřejnost ze Zlínského kraje. Ekologická výchova a osvěta bude rozvíjet specifické dovednosti, postoje, znalosti a měkké kompetence související s tématem trvale udržitelného rozvoje, které budou podporovat a upevňovat šetrné chování k životnímu prostředí, k živočišným a rostlinným druhům a k přírodním stanovištím.

Cílem předkládaného projektu je podpořit biodiverzitu, ochranu přírody a krajiny v přírodní památce Kurovický lom u Tlumačova, která je významná nejen po stránce geologicko – paleontologické. Botanické a zoologické průzkumy provedené v letech 1997 – 2004 doložily výskyt celé řady chráněných druhů živočichů a rostlin, na jejímž základě byla přírodní památka zařazena do Soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Lom Kurovice. Dalším cílem je vědecko – výzkumná, vzdělávací a osvětová činnost v lokalitě s cílem vyhodnotit početnost populací vybraných druhů.

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2015 do 31.3.2016 na území Zlínského kraje. Do projektu je zapojeno 8 školských zařízení zejména z okresu Kroměříž.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů.
Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Kontakt:

 

  • Mgr. Kateřina Žaludková – manažer projektu, koordinátor výukových programů
   • Mobil: +420 775 355 575
   • email: k.zaludkova@escargot-ops.cz 
  • Mgr. Michaela Pokorná – finanční manažer, koordinátor dobrovolníků
   • Mobil: +420 775 355 075
   • email: m.pokorna@escargot-ops.cz