Ochranářské opatření realizované v lokalitě

Ochrana: 1. dubna 1999 vyhlášena přírodní památka o rozloze 15,121 ha (Nařízení Okresního úřadu v Kroměříži, evidenční kód ÚSOP: 2017). Předmětem ochrany jsou geologické a paleontologické nálezy a výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. 2005 zařazen mezi Evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000. Důvodem ochrany jsou především nejpočetnější populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata)a výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) v oblasti střední Moravy. Zranitelnost: vysazování ryb, živelná rekreace, lokální sesuvy půdy, invazní druhy rostlin a dřevin. Kurovický lom představuje významný „biologický ostrov” pro řadu druhů bezobratlých, ptáků a savců, pro které jsou okolní lesní porosty a křoviny vítanou skrýší uprostřed intenzivně hospodářsky obdělávaných půd.

Plánované kroky v plánu péče o lokalitu: